SunnereBarn - Fysisk aktivitet - SunnereBarn

Barn 1-5 år, fysisk aktiv 180 min. om dagen! Helsedirektoratets anbefaling

Barneårene er en viktig periode for læring av grunnleggende bevegelser og legger til rette for bevegelsesglede livet gjennom. Personalet i barnehager og SFO har derfor en viktig oppgave i å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet, fysisk aktiv lek og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.

Helsedirektoratet anbefaler barn og unge å være fysisk aktive hver dag. Barn mellom 1-5 år anbefales 180 min. per dag. Barn/unge mellom 6-17 år bør vøre fysisk aktiv i minst 60 minutter hver dag med moderat til høy intensitet. Aktiviteten bør være variert og allsidig, og tilpasset barnets utviklingsnivå.

Tiden i ro bør begrenses og skjermtid frarådes for 1 åringer. Fra barnet er 2 år bør skjermtid begrenses til en time daglig, gjerne mindre.

Barn bør være regelmessig aktive gjennom hele året, dette bør ikke gå ut over barnas behov for søvn og hvile. Barna bør være fysisk aktive med moderat til høy intensitet, dvs. så aktive at de blir andpustne og varme, minst 60 minutter daglig. Dette kan for eksempel være løping eller andre aktiviteter som får pulsen til å gå raskere enn vanlig.

Utearealer som inviterer til variert lek er gunstig. Frilek bør dominere over organisert lek.

Hvordan øke det fysiske aktivitetsnivået til barn i barnehage eller SFO?

De ansatte er rollemodeller for barna og personalets kompetanse og bevissthet er viktig for å fremme daglig fysisk lek og aktivitet. Forskning har vist at spesielt barnehagepersonalets kompetanse om fysisk aktivitet og motoriske ferdigheter er en viktig forutsetning for at barn er fysisk aktive i barnehagen. I tillegg har forskning vist at barnehager som har høyt aktivitetsnivå i større grad tiltrekker seg og ansetter personell med kompetanse innen fysisk fostring.

Det er ikke bare viktig at de ansatte har kompetanse om fysisk aktivitet men også at de ansatte evner å engasjere barna i å være fysisk aktive. Barna er ulike og noen vil på egenhånd sette i gang aktiviteter som gjør at de er fysisk aktive. Andre barn trenger mer oppmuntring fra voksne. For disse barna er det spesielt viktig at personalet er trygge, omsorgsfulle, lever seg inn i aktiviteter sammen med barna og klarer å begeistre barna for ulike aktiviteter.

Utformingen av barnehage og SFO spiller derfor en viktig rolle for barns utvikling, og det fysiske miljøet skal utformes slik at barn får mulighet til å delta i lek og ulike aktiviteter. Barn er mer aktive når de er ute enn inne. Derfor er spesielt utformingen av uteområdet viktig i denne sammenhengen. Men det er allikevel viktige å huske på at det å være ute ikke er en garanti for at barn er fysisk aktive. Det er stor forskjell på barn og noen barn vil også, når de er ute sitte i ro i større grad enn andre. Noen barn trenger derfor mer oppfordring til å være i bevegelse en andre.

I tillegg er regelmessighet et stikkord for å øke graden av fysisk aktivitet hos barn. For å sikre at barn er nok fysisk aktive må det settes av tid til å øve på grunnleggende motoriske ferdigheter spesielt for de barna som trenger oppmuntring fra voksne for å være fysisk aktive. Forskning har vist at personalstyrt fysisk aktiv lek gir økt fysisk aktivitet hos barn i norske barnehager og barn som i utgangspunktet er lite fysisk aktiv øker daglig fysisk aktivitets nivå.

Fysisk aktivitetsnivå til norske barn

Det kan være vanskelig å måle hvor fysisk aktive barn er. Forsker Eivind Andersen gjennomførte i 2017 et studie hvor han målte aktivitetsnivået til 111 3-og 4-åringer i løpet av barnehageuken. Resultatene viste at de fleste barna var moderat til hard fysisk aktive rundt en time daglig, og dermed innenfor helsemyndighetens anbefalinger 2017. Det han også fant var at rundt ¼ av barnehagebarn hadde et svært lavt aktivitetsnivå og satt mye stille. Denne gruppen barn var heller ikke noe mer aktive når de var ute, som viser at det er viktig å huske at det ikke er slik at bare barna er ute, så er de mer fysisk aktive. Høsten 2020 er ny artikkel i prosjektet "Barn i bevegelse" publisert. Dette er en gruppe-randomisert studie som har sett på barns fysiske aktivitets nivå og stillesittende aktivitet i norske barnehager og sammenligner barnegrupper med personalstyrt aktiv lek og en kontrollgruppe. Studien viser at personalstyrt aktiv lek bidrar til økt aktivitetsnivå hos barn i barnehagen slik at flere barn oppnår anbefalingene om daglig fysisk aktivitet.

En kartleggingsstudie av Helsedirektoratet om fysisk aktivitet blant norske SFO-barn viser at også de fleste 9-åringer har et fysisk aktivitetsnivå innenfor anbefalingen. Generelt sett er gutter mer fysisk aktive enn jenter. 1 av 10 gutter hadde for lavt aktivitetsnivå sammenlignet med 1 av 4 jenter. Samtidig er barn mer aktive i hverdagene og spesielt på SFO – som peker på at SFO generelt sett tilrettelegger godt for fysisk aktivitet.

Les mer om fysisk aktivitet hos barn på helsenorge.no.Les artikkelen fra prosjektet "Barn i bevegelse" her.